جامعه شناسی

نمونه سوالات درسی مسائل آموزشی

نمونه سوالات تستی جامعه شناسی 1

 

- زماني كه من در موقعيت‌هایي مشابه موقعيت واقعي قرار مي‌گيرم،در مرحله ...................هستم .

الف) شناخت نقش                 ب ) بازي نقش                     ج) ايفاي نقش                         د) يكي‌شدن با نقش 

2- كدام‌يك از اين نقش‌ها در محيط شغلي به وجود آمده‌اند؟ 

  الف) جوان                ب ) همشهري              ج) بنگاه‌داري           د) همسايه

3- شريك‌بودن با ديگران در شبكه‌ي نقش‌ها باعث ....................... مي‌شود.

الف) عدم عزت‌نفس   ب ) عزت نفس و مانع غرور       ج) عزت نفس و غرور             د) خودبيني

4- درکدام مرحله ،نقش یا  نقش هایی که می خواهیم بر عهده بگیریم ، بازی می کنیم ؟

الف)تمرین نقش                ب ) پذیرش نقش                     ج) آشنايي بانقش              د) ایفای نقش

5- سربازی که در "رزم شبانه " شرکت کرده است ،در کدام یک از مراحل زیر قرار دارد ؟

 الف) ايفاي نقش              ب ) بازي نقش           ج) تمرين نقش                        د) شناخت نقش

6- در شرایطی که فرد وظایف نقش خود را از روی بی تفاوتی انجام دهد،می گوییم .................نقش به وجود آمده است .

 الف) ابهام               ب )گرانباري                           ج) دل زدگی از                        د)تعارض

7- بسیاری از سرگردانی هایی که در اداره ها تحت عنوان بوروکراسی از آن یاد می شود ،نتیجه ی ............نفش است.

 الف) ابهام               ب )گرانباري                       ج) دل زدگی از                        د)تعارض

8- فرد د ر انتخاب کدام یک از نقش های زیر دخالت دارد ؟

الف) پسز               ب ) جوان                            ج) مادر                         د) همشهری

9- اگر نقش هایی که فرد برعهده دارد وظایف ناسازگاری را از او طلب کنند ،فرد دچار .........نقش می شود.

الف) ابهام               ب )گرانباري                 ج) دل زدگی از                        د)تعارض

10- کدام یک از موارد زیر از جمله پیامد های ابهام نقش است ؟

     الف)بروز اخنلاف میان افراد                 ب )برآورده نشدن انتظارات

     ج)جلوگیری از تحقق هدف موردنظر         د)هر سه مورد

11- عبارت "از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن "به کدام مورد در انتخاب همسر مربوط است ؟

الف) علاقه صرف            ب) ارزیابی عاقلانه          ج) توجه به ارزشها                   د)انتخاب والدین

 12- تبدیل شدن دوستی های آتشین اول ازدواج به دشمنی های عمیق نتیجه کدام الگو ی ازدواج است؟

       الف) علاقه صرف             ب) ارزیابی عاقلانه      ج) الگوی ترکیبی                د) انتخاب والدین

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۸ساعت 13:52  توسط افسانه عزیزبیگی  |