جامعه شناسی

نمونه سوالات درسی مسائل آموزشی

سوالات آزمون درس علوم اجتماعی پیش دانشگاهی نمونه اول

 بسمه تعالی

سوالات درس علوم اجتماعی پیش دانشگاهی 

طراح :عزیزبیگی

الف)عبارات زیرراباکلمات مناسب کامل کنید.

الف- واحدهای اجتماعی كه دارای نظام سیاسی، اقتصادی، آموزشی  واحدی هستند و درسرزمین مشترک زندگی میكنند و توسط یك دولت اداره ونمایندگی میشوند……. ........ گفته می شود.

ب- اصطلاح بورژواها ابتدا به  ...........دلالت داشت و بعدها به ................ اطلاق گردید.

پ- مك لوهان افزایش استفاده از ارتباطات با برد زیاد را با عنوان .................... توصیف می كند

ت- به تصویری که  ازطریق آموزش به افراد منتقل می شود...................می گویند

ث- صورت آشکار وبارز استفاده از ابزار نظامی ..........و....... است.

ج- مهمترین بازیگران عرصه جهانی ........................هستند.

 ب)کدام یک از عبارات زیر،صحیح وکدام یک غلط می باشد؟(لطفا ازعبارت ص-غ درهنگام پاسخگویی استفاده نمایید)

الف-انقلاب اسلامی با«شعاربازگشت به خویشتن»به احیای باورها وارزشها پرداخت.

ب-بعدازجنگ جهانی دوم درعرصه جهانی کشورها به سه بلوک تقسیم شده بودند.

پ- اقناع معمولاًزمانی شکل می گیردکه طرفین گفتگو ،ارزشهاوباورهای مشترکی داشته باشند.

ت- با فشرده شدن زمان و مكان فضایی جهانی شكل می گیرد كه امكان تعامل به شدت افزایش می یابد .

ث- درواحدهای امپراتوری و فئودالی اقتصاد شكل ساده ای داشت و اغلب خود بسنده بود.

ج- ایجاد زیر ساختها ،شرایطی درایران فراهم ساخته است که آن را در آستانه جهش اقتصادی قرارداده است.

 پ)پاسخ سوالات زیرا فقط نام ببرید.

1- چهار مورداز انحصارهای پنج گانه رانام ببرید.

2- دو مورد از مهمترین مصادیق قدرت در جهان را نام  ببرید.

3-چهارموردازاقدامات کشورهای مرکز(سرکرده)به خصوص آمریکا برای محدود کردن ایران رابنویسید.

4- دوموردازسازمانهایی که براساس پیمان های منطقه ای تشکیل شده وموجب نهادمندی نظام جهانی می شوندرابنویسید

 ج) مفاهیم زیر راتعریف کنید.

5- نهادمندی

6- راهبردامنیت ملی

7- دیپلماسی

 د) به سوالات زیر پاسخ کامل دهید:

8- دو دیدگاه مهم در مورد تهاجم فرهنگی و آمریكایی شدن را تجزیه و تحلیل كنید.

9- کشورهای حاشیه نشین در نظام جهانی به کدام کشورها گفته می شود؟توضیح دهید.

10- ائتلاف ضدتروریسم چگونه در سطح بین المللی شکل گرفت؟

11- آمریکا چگونه توانسته است ذایقه افراد جوامع دیگر را مطابق فرهنگ خود شکل دهد؟ نتیجه­ی چنین کاری چیست؟

12- دو مورد از مزایای سرمایه گذاری خارجی را برای هریك از كشورهای سرمایه گذار وكشورهای دریافت كننده سرمایه بنویسید.

13-چرارنسانس نگاه منفی نسبت به مسیحیت داشت؟

14- مهمترین هدف زندگی بورژواها چه بود؟

15- دو مورد از مهمترین چالشهای ایران را در طول اجرای برنامه های توسعه اول تا چهارم به اختصارتوضیح دهید.

16- - درچشم اندازبیست ساله ،چه جایگاهی برای ایران پیش بینی شده است؟

17- چرا شرکت ها مراقب قدرت وتوانایی های یکدیگر می باشند؟

موفق باشید

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ساعت 23:9  توسط افسانه عزیزبیگی  |